ONZE MENING!?

Column mei 2020 door Michel Bruijn

Van onze klanten krijgen we wel eens de vraag hoe wij “staan” in de energietransitie en het gasloos maken van de bebouwde omgeving. Deze vraag wordt uiteraard vaak gesteld vanuit interesse over onze inhoudelijke visie, maar ook omdat sommigen onze belangen af willen wegen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij van mening zijn dat we veel bewuster om moeten gaan met onze aarde en met wat de aarde ons te bieden heeft. Het uitputten van grondstoffen, de plastic soep, de overconsumptie e.d. zijn zaken die echt anders kunnen. Ook zijn wij van mening dat oplossingen niet te lang op zich moeten laten wachten maar ook dat oplossingsrichtingen zorgvuldig moeten worden overwogen. En over dat laatste plaatsen wij onze vraagtekens. Door het klimaatakkoord is er namelijk een beweging tot stand gekomen die wordt gestuurd op basis van snelheid en zeker niet op basis van kwaliteit en zorgvuldigheid. In het klimaatakkoord staat namelijk dat gemeenten uiterlijk 2021 een transitieplan moeten hebben waarin voorstellen staan opgenomen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Ook wordt hierin vastgelegd welke buurten, in de betreffende gemeente, vóór 2030 al van het aardgas af gaan. Om dit tijdig ter kunnen realiseren, moeten gemeenten enorm snel (naar onze mening veel te snel) schakelen. Voor de voortgang van de transitie is dit positief maar voor de kwaliteit schadelijk. Ons inziens worden namelijk alternatieve, minder bekende, energievormen te snel buiten beschouwing gelaten, denk aan: kernenergie, waterstof, biobrandstof, alternatieve gassoorten e.d. Maar ook vragen wij ons af of ons huidige (aard)gas wel in alle gevallen zo slecht is. Feit blijft dat deze alternatieven, in de plannen van de gemeenten, veelal buiten beschouwing worden gelaten omdat deze alternatieven niet binnen de gestelde ‘deadlines’ gerealiseerd kunnen worden of bij voorbaat al buiten de kaders zijn geplaatst (denk aan aardgas) omdat ze als ‘slecht’ worden beschouwd. Gemeenten vallen dan al snel terug op meer bekende alternatieven zoals ‘stadsverwarming’ en ‘all-electric’. Ons inziens helemaal geen slechte alternatieven. Echter, als de focus door de gemeente eenmaal is gelegd op deze twee opties, is de kans groot dat bijvoorbeeld het gasnetwerk in de betreffende wijken niet meer wordt onderhouden (geld kan meer één keer worden uitgegeven). Dit kan betekenen dat het in de toekomst toch overgaan naar bijvoorbeeld een schoon soort gas, financieel niet meer haalbaar zal zijn (gasnetwerk zal weer opnieuw aangelegd moeten worden). Dus door de (opgelegde) snelheid van het proces, worden de keuzes beperkt, wat in onze ogen niet zal leiden tot de beste oplossingsrichtingen.

Dit is echter wel de praktijk waar u als burger maar ook wij als installateur mee te maken hebben. De kaders om te bewegen binnen de energietransitie worden voor een groot gedeelte voor ons gemaakt.

Onze doelstelling is om, binnen de door de overheid gestelde kaders, de beste installatietechnische oplossingen te vinden voor onze klanten. Daarbij kunt u denken aan all-electric oplossingen maar ook aan energiezuinige apparaten die gekoppeld kunnen worden aan stadsverwarming.

Wilt u weten wat de gemeente Heerhugowaard en Langedijk zegt over uw wijk in hun energietransitievisie? Download de concept transitievisies:

Heerhugowaard Langedijk

 

Heeft u vragen over deze column? Wij beantwoorden deze uiteraard graag! Neem contact met ons op.


Informatie:
Iedere maand verschijnt er een column van Installatiebedrijf P. Bruijn in de plaatselijke weekbladen van Heerhugowaard, Langedijk en omgeving.

Op de hoogte blijven?